Comprehensive List of Zulu Surnames and Zulu Clan Names.

List of Zulu Surnames and Zulu Clan Names – Do you know anything about the Zulu people or have you been to the Zulu kingdom before? This is another part of South Africa that is filled with interesting people. The Zulu people have lovely surnames and clan names that may sound different from the usual names you’ve heard before. This article is going to bring to you a list of different Zulu surnames and clan names.

These names are arranged alphabetically to help you go through them easily. But before then, let’s talk a little about the Zulu people. Read on!

About the Zulu People

Among all the sub-Saharan Bantu people, the Zulus are the most well known. They arose in the late 18th century from the hundreds of small clans occupying the northern regions of KwaZulu-Natal on the eastern seaboard of South Africa.

There was always a struggle between the clans for grazing rights and conflict was commonplace but took the form of shouted insults and some assegai throwing.

This changed with Shaka, an illegitimate son of a local chief, evicted, with his mother from his own clan. Shaka was born in 1787 and grew to be strong and fearless.

He changed tactics and developed the short stabbing spear. Conflicts now assumed a deadly nature and Shaka swept all before him.

He was contemporaneous with Napoleon and finally conquered a far greater area. The Zulus then came in to contact with the white man and suffered reverses at his hands, firstly with the Voortrekkers and some thirty years later, against the British. At each engagement, their warriors proved to be brave soldiers.

The nation was then broken up and some Zulus assisted both the Boers and the English during the Boer War of 1899 – 1902. Promises of emancipation made to them by the British were not honored and a growing resentment grew during the years between the union (1910) and the advent of the Afrikaner Nationalists in 1948.

After secession from the Commonwealth in 1960, the Zulus joined with other black groups in the struggle against apartheid until the first democratic elections in 1994. This short treatise is designed as a short introduction to these exciting people.

                          B:

 • Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!
 • h – Mashinini, Guliwe, Cindi
 • Bhengani – Singo, Nyambawu
 • Bhengu – Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!
 • Bhuyeni – Sigwaxa
 • Biyase – Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna
 • Biyela – Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi
 • Blose (Bhulose) – Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!
 • Bophela – Hlomuka, Ngidi
 • Buleni – Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!
 • Buthelezi – Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

                        C:

 • Caluza – Mncwabe, Jingizana, Mnguni
 • Cambi – Mathaba, Mbuyazi
 • Cebekhulu – Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!
 • Cele – Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico
 • Chagwe – Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe
 • Chamane – Gcugcwa, Nzama, Wosiyane
 • Chibi – Tibane, Mlambo
 • Chili – Lushaba, Mthuli, Ngwenya
 • Chiliza – Mdunge, Bhoyiya, Mdzakudza
 • Chiya – Wohlanga, Galweni, Sodladla
 • Chonco – Gambushe
 • Chule – Nxele
 • Cibane – Shongololo
 • Cindi – Mahlaba
 • Coka – Mzimkhulu, Qandela, Manatha

                     D:

 • Dimba – Dukada Fanisa Fenya Nkundlande
 • Dindi – Mhlongo Mgabhi Njomane
 • Dladla – Gadlela, Vezi, Mgabadeli, Mhlophe
 • Dlamini – Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni
 • Dlamlenze – Shamase, Nzima, Mawela
 • Dlangalala – Galu, Nyamenja
 • Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi
 • Dlodlo – Mpangazitha, Mbanjwa, Mdladlana
 • Dludla Cebisa Sikhakha
 • Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane
 • Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi
 • Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela
 • Doyisa – Bika, Khoso, Mazengezi
 • Dubazane Mwelase
 • Dube* Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi
 • Duma – Ntenga Mthombeni Lwandle
 • Dumakude – Shange
 • Dumisa Gcwensa Ndimande
 • Dunge Chiliza
 • Duze Seyama Fakazi Fakude

                       F:

                       G:

 • Gabela – Nsele ka Lindamkhonto, Vezi, Mahlasela
 • Gama Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni
 • Gamede Mkholwa Sebenzekhaya Mbede
 • Gasa – Nyawose, Mzoneli
 • Gasela – Gazu Sibiya
 • Gatsheni – Ndlovu
 • Gaxa – Gubevu, Nokhala, Msuthu
 • Gazu – Sotobe, Qwabe
 • Gcaba Thembela Nombela Mbuso
 • Gcabashe – Qwabe, Mnguni
 • Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande
 • Gcwabaza – Thusi, Sishange, Mfene, Msuthu.
 • Gcwensa – Ndimande
 • Gebashe Ngcaweni Mnguni
 • Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha
 • Gina – Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.
 • Gininda – Nyembezi Shamase
 • Goba – Mbambo* Magoza
 • Gobhozi – Nyuswa Ngcobo Fuze
 • Goqo – Ndaba, Mwelase
 • Gule – Malambule Nselenduna
 • Guma – Siyaya Mangena
 • Gumbi – Ndandali Mlotshwa
 • Gumede – Qwabe, Mnguni, Khondlo, Yeyeye, Phakathwayo
 • Gwacela – Mbili, Mhlanga,
 • Gwagwa – Mlambo Qunga Mphephethwa
 • Gwala – Nkondlwane, Majiya ka-Mshika, Ngwavuma, Ngwede, Ndzimandze, Mphephethwa
 • Gwamanda – Yenga, Sochumase

                   H:

 • Hadebe: Mthimkhulu Bhungane
 • Hlabisa: Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula
 • Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa
 • Hlela: Madlula, Hangala, Kunene
 • Hlengwa: Mashasha, Thoyana
 • Hlomuka: Ngidi, Bophela, Busane, Fuyane
 • Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence
 • Hlongwane: Ngwane, Sangweni, Zikhali
 • Hlophe: Thumbeza, Myeni, Sameya
 • Hlubi: Nkosi, Ludonga, Mavuso

                    J:

 • Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane
 • Jama: Dlamini, Mzizi, Sijadu
 • Jamile: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele
 • Jele: Luvuno, Nonyanda, Sokhwebula
 • Jili: Vilakazi
 • Jiyane: Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

                      K:

 • Khaba: Ngobese, Mqungebe
 • Khalishwayo: Mhlophe, Mathunjwa, Ndandaz’uphoso, Nina basoshabeni
 • Khambule: Mlotshwa, Mncube*
 • Khanyeza: Ngwane, Bhengu, Ngcolosi
 • Khanyile: Sothole, Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Ngwane
 • Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya
 • Khathide: Kubheka, Masobode, Makhunga, Magononde
 • Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi
 • Kheswa: Nozulu, Mpangazitha
 • Khomo: Sibiya, Zamisa
 • Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla
 • Khubisa: Nkomo* Ncube*
 • Khuboni: Maseko, Simelane
 • Khulu: Mbulaze, Mntungwa
 • Khuluse: Hlongwa, Gabhezi, Mdindela
 • Khumalo: Mabaso
 • Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni
 • Khwela: Ndulini
 • Khwane: Dlakela, Gugushe
 • Kubheka: Khathide, Sobote, Magononde
 • Kunene: Madonsela, Mtimande
 • Kweyama: Vezi, Dladla

                        L:

 • Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu*, Lutholoni, Mdlenevu.
 • Langa: Sothole, Ngwane, Mcwaye
 • Lembede: Ndima
 • Linda: Cebekhulu
 • Lukhele: Mdluli*, Nzimande
 • Luthuli: Madlanduna, Mshibe
 • Luvuno: Malembe

                        M:

 • Mabanga: Dlodlo, Langa, Mpangazitha
 • Mabaso: Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi
 • Mabhena: Musi, Mhlanya
 • Mabizela: Mshengu, Shabalala, Ndimande
 • Mabika: Dinane, Dinabantu
 • Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya*, Mntimande
 • Mabuyakhulu: Ndiyema, Mdotshana
 • Mabuza: Ludonga
 • Made: Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela
 • Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane
 • Madiba: Shinga
 • Madi: Ngalonde,
 • Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi
 • Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza.
 • Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi,
 • Khabalidaka, Nodlomo
 • Madondo: Mnguni, Mnquhe
 • Madonsela: Kunene, Mntimande
 • Maduma: Mthiyane
 • Maduna: Mdlalose, Nyanda
 • Mafulela: Ndondakusuka Mafobo,
 • Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!!
 • Magagula: Mthombeni
 • Magubane: Thole, Nkomose, Sothole, Ndlandla
 • Magutshwa: Simelane
 • Magwaza: Yengwayo
 • Mahaye: Nodanga, Ntombela, Ntanzi
 • Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi
 • Mahlalela: Maziya, Mcanco
 • Mahlangu: Mabhoko, Mbili, Phetha
 • Mahlinza: Jiyane, Zosongo, Mkhathini
 • Mahlobo: Sokhela, Nzuza
 • Majola: Macingwane, Mchunu
 • Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe
 • Makhanya: Duze, Mnguni, Yeyeye
 • Makhaye: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu
 • Makhathini: Mncwabe
 • Makhaza: Luvuno, Sokhela
 • Makhoba: Sengwayo, Ncwane
 • Makhunga: Phethela
 • Malevu: Vezi, Kunene , Ziqunde
 • Malinga: Mlotshwa, Vunisa, Zindela
 • Maluleka: Thomoyi
 • Mamba: Nkosi
 • Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande
 • Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba
 • Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji
 • Manzini: Zungu
 • Maphalala: Khoza, Mtimande, Mavuso
 • Maphanga: Gumede, Ginindza
 • Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla
 • Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile
 • Masango: Ntusi, Mdluli*
 • Maseko: Ngcamane, Khuboni
 • Mashaba: Ngungunyana, Phoseka
 • Mashinini: Guliwe, Bembe, Cindi
 • Masikane: Tiba
 • Masina: Mathebula, Mkholo
 • Masinga: Shobane, Njomane, Mangethe
 • Masilela: Mntambo, Mlondo
 • Masondo: Nyambose, Mpanza
 • Masuku: Nhlane, Ndwandwe
 • Mathaba: Mcambi, Mbuyazi
 • Mathe: Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli
 • Mathebula: Masina, Mkholo, Mthombeni
 • Mathenjwa: Ndabezitha
 • Mathunjwa: Mvubu
 • Mathibela: Msuthu
 • Mathonsi: Shekimbuya
 • Mathwasa: Silangwe, Ntamonde
 • Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu
 • Mavuso: Ludonga, Mshengu, Shabalala
 • Mayise: Phakathi, Nkomoye, Nsele
 • Mayisela: Mhayise, Jibela, Mbonane
 • Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini
 • Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba,
 • Magoza, Mdunge
 • Mbanjwa: Sokhela, Magujwa, Dindela
 • Mbatha: Shandu
 • Mbebe: Guliwe, Mashinini
 • Mbeje: Mbatha, Shandu
 • Mbhele: Khuboni, Godide, Ndlela
 • Mbhense: Mgwaba! Bhensela,  Nsindane
 • Mbili: Khosini
 • Mbokazi: Donda, Sontuli, Hlumakazi
 • Mbonambi: Mbuyazi, Mabhodla
 • Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo
 • Mbongwe: Sondisa, Maphanga
 • Mbotho: Nsindane, Mtolo, Mshikela
 • Mbuli: Mlawula
 • Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*
 • Mcambe: Mathaba
 • Mcanyana: Mayeza, Kholose, Mshiyane
 • Mchunu: Macingwane
 • Mcoyi: Gumede
 • Mdaka: Nhlabathi, Mdomula, Magezana
 • Mdakane: Mlangatshe
 • Mdladla: Thumbela, Mwelase
 • Mdlalose: Nyanda, Maduna, Dikane
 • Mdletshe: Ngomane, Msindazwe
 • Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo
 • Mdonswa: Nguse
 • Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini
 • Memela: Gambu, Msuthu, Nontuli
 • Meyiwa: Msomi, Gasa
 • Mfeka: Mzimela.
 • Mfusi: Thiyane
 • Mgcaleka: Mthembu,* Mvelase
 • Mgenge: Maphahla
 • Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye
 • Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla
 • Mhlanga: Gwacela, Mbili
 • Mhlangu:
 • Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela
 • Mhlungu: Mthiya, Mwelase, Ngwane
 • Miya: Mzizi
 • Mjadu: Sonqandile, Mshikila, Ndlela
 • Mjwara: Mbelu, Mnangwe, Gubeshe
 • Mkhabela: Dlomo
 • Mkhatshwa: Nxumalo, Ndwandwe
 • Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa
 • Mkhize: Gubhela, Khabazela, Gcwabe
 • Mkhonza: Mhlongwane, Ngwane
 • Mkhulisi:
 • Mkhumbuzi: Magaya, Cele
 • Mkhungo: Lango, Sodi
 • Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase
 • Mlaba: Ximba, Mabhoyi
 • Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi, Magaye
 • Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda
 • Mlawu: Nzamela
 • Mlondo: Mgenge, Mntambo
 • Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha
 • Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini
 • Mngadi: Madlokovu, Ngema
 • Mngoma: Cenge, Mkhongisa
 • Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka
 • Mnikathi: Gcwensa, Khaphela
 • Mnisi: Mvulani, Nkophe
 • Mnomiya: Gininda, Shezi
 • Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele
 • Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane
 • Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni
 • Mnyoni: Dlamane
 • Motha: Mvulane
 • Mtolo: Nsindane, Mboko
 • Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda
 • Mpila: Delwayo
 • Mpofana: Ntombela
 • Mpungose: Khuba, Gawozi, Phahla
 • Mpunzana: Mpanza
 • Mqadi: Mbuyisa
 • Msane/Msani: Vangisa, Mvuna, Majoka
 • Mseleku: Duma, Lwandle, Mthombeni
 • Msibi: Ndlondlo, Guliwe
 • Msimang: Thabizolo, Nonkosi
 • Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi
 • Msweli – Nxele, Seme, Nongalo
 • Mthabela: Chibi, Mlotshwa
 • Mthalane: Weza
 • Mthanti: Mnyaka, Mthiyane, Ntsele
 • Mthembu:* Mvelase, Mkhulisi
 • Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo*
 • Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane
 • Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane:
 • Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi
 • Mthombeni: Magagula
 • Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla
 • Mvubu:* Mgasela, Mdluli,* Mathunjwa
 • Mvula: Duma
 • Mvuyana: Khumbuza, Cele
 • Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele
 • Mwandla: Nqumela, Magange
 • Msweli: Dubandlela
 • Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha
 • Mzila: Mawewe
 • Mzileni: Nyawose
 • Mzimela: Mnguni, Dimbani
 • Mzizi: Dlamini
 • Mzobe: Lamula, Phohlo
 • Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela
 • Mzoneli: Phingoshe, Msomi
 • Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

                       N:

 • Nala: Gwija, Mhlophe
 • Ncala: Njiki, Maphanga
 • Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma
 • Ncanana: Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Ncongwane: Nkwakha
 • Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane
 • Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa
 • Ndawo: Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa
 • Ndawonde: Zitha
 • Ndebele:* Mazankosi, Vanande
 • Ndima: Lembede
 • Ndimande: Gcwensa, Mzulwini
 • Ndlala: Khezokhulu, Tukane, Mlalane
 • Ndlangamandla: Mphazima
 • Ndlanzi: Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu
 • Ndlanya: Mjoli, Mbekwa
 • Ndlela: Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba
 • Ndlovu:* Gatsheni,* Boyabenyathi
 • Nduli: Khwela
 • Ndulini: Khwela, Sithombo
 • Nene: Sithenjwa, Ngema
 • Ngcamphalala: Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu
 • Ngcamu: Mncube,* Mzilankatha
 • NgcBemu: Makhathini, Xulu, Donda
 • Ngcobo: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili
 • Ngema: Mngadi, Ntusi, Nene
 • Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini
 • Ngidi: Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo
 • Ngobese: Mqungebe, Donda, Mthinti
 • Ngonini: Mlawu
 • Ngubane: Mbomvu
 • Ngubeni: Nkomo
 • Ngwenya: Mtimande
 • Ngwazi: Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa
 • Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase
 • Nhleko: Mgilija, Mncwango
 • Nhlengethwa: Msuthu
 • Nkabinde: Mcusi, Mzizi
 • Nkonyeni: Chibini, Khanyayo
 • Nkosi: Dlamini
 • Nkumane: Zitha
 • Nkwanyana: Zikode
 • Njapha: Soduba, Vabaza, Siyeshe
 • Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo
 • Nsele: Linda, Hadebe
 • Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela
 • Nsikayesizwe: Ngobo
 • Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu
 • Ntenga: Duma
 • Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha
 • Ntuli: Mphemba, Mbhele
 • Ntshangase: Mgazi, Biyela, Menziwa
 • Ntshalintshali: Phathwayo
 • Ntshingila: Dlabane
 • Ntshiza: Mtolo, Dlangamandla
 • Nxamalala: Zuma
 • Nxasana: Nonduma, Bele, Sikhonza
 • Nxele: Sweli, Semi, Msweli
 • Nxumalo: Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa
 • Nyandeni: Gasela, Khukhuza, Mashobane
 • Nyawo: Dumakude, Mlaba
 • Nyembe: Thwala, Siwela
 • Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali
 • Nyide: Ndabase, Mahulube
 • Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba
 • Nzama: Zukula, Chamane, Wosiyane
 • Nzima: Phakathi
 • Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane
 • Nzimase: Sishi
 • Nzuza: Mshazi, Mahlobo

                     P:

 • Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula
 • Phewa: Mvelase
 • Phoswa: Nyoni, Gengeshe
 • Phungula: Mdlovu

                    Q:

Qwabe: Gumede

                     S:

 • Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi
 • Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali
 • Seme – Mbuyazi, Msweli
 • Shabane: Mboyisa, Mlinga
 • Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…
 • Shabalala: Mshengu
 • Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli
 • Shandu: Mbatha, Mthiya
 • Shange: Dumakude, Mdima
 • Shangase: Shuku
 • Shazi: Zindela, Cebekhulu
 • Shelembe: Maphalala, Mzamela
 • Shezi: Dlaba
 • Shinga: Ndelu, Blose, Madziba
 • Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa
 • Shoyisa: Mnqayi
 • Shozi: Mthiya
 • Sibaya: Thango, Gotsholo
 • Sibeko: Maziya, Mkhabela
 • Sibisi: Mahlase, Bhovungana, Gamede
 • Sibiya: Ndaba, Sotobe
 • Sikhakhane: Mathula, Nzimase
 • Sikhosana: Ncama, Msamkhulu, Somboni
 • Sikobi: Ngwenya*
 • Simelane: Magutshwa
 • Sithole: Mondise, Jobe
 • Siyaya: Guma, Mangena
 • Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo
 • Sokhulu: Mthiyane

                      T:

 • Thabethe: Mangede
 • Thango: Sibaya, Jiyane
 • Thela:
 • Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina
 • Thembela: Nombela, Gcaba
 • Thenjwayo: Nsibande, Gabadela
 • Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha,
 • Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*
 • Thusini: Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

                      W:

 • Wanda: Mathetha, Mphankomo
 • Wela: Yeye
 • Weza: Mthalane Kweyama, Mnembe
 • Vilakazi: Mphephethwa, Jili, Binda
 • Vumase: Sikhumbane, Mfumu

                    V:

 • Vumisa: Nkala
 • Vundla: Gigaba

                     X:

 • Xaba: Nonkosi
 • Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini
 • Xhakaza: Bhengu, Nondela
 • Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi
 • Xolo: Msuthu, Ntamonde, Thusi
 • Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

                    Y:

 • Yengwa: Gwamanda, Sondini
 • Yeni: Shibase, Zondi

                     Z:

 • Zaca: Msenti Majila
 • Zakwe: Cebisa, Mdlolo,
 • Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane
 • Zibani: Zikhonjwa, Nontanda
 • Zikhali: Sangwani, Hlongwane, Ngwane
 • Zincume: Mhlongo, Njomane
 • Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu
 • Zimu: Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini
 • Zitha: Ndawonde
 • Zondi: Nondaba, Gagashe, Luqe
 • Zondo: Mthiyane
 • Zubane: Mthiya, Zikhonjwa
 • Zuke: Mbhedu, Bikelwayo
 • Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,
 • Zungu: Manzini
 • Zwane: Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

This is the list of Zulu surnames and clan names. If you have any name to add in the list, do well to drop in the comment section below. Thanks for your time.

StudentsandScholarship Team.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *